Menu
Chcete napsat dobrou práci?
Jste na správném místě!

PŘEDPISY INTERNETOVÉHO PORTÁLU REDAKTOR-ONLINE.CZ

§1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Předpisy definují obecné podmínky, zásady a způsob poskytování Služeb elektronickými prostředky, prostřednictvím internetového portálu Redaktor-Online.cz (dále jen „internetový Portál“), který vlastní společnost ProMedia Wojciech Kowalski se sídlem v Mysłowicach na ul. Słoneczne Wzgórze 82 (dále jen Administrátor).
 2. Kontakt s Administrátorem je realizován prostřednictvím následující e-mailové adresy: kontakt@redaktor-online.cz.
 3. Tyto Předpisy jsou průběžně a bezplatně poskytovány Administrátorem na stránkách www.redaktor-online.cz způsobem, který umožňuje Uživatelům kdykoli získat, reprodukovat a zaznamenat jejich obsah pomocí tisku nebo uložení na médium pomocí IT systému používaného odběratelem služeb.
 4. Všechna práva na internetový Portál, včetně vlastnických autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho jménu, internetové doméně, webové stránce portálu, jakož i na formuláře a loga, náleží Administrátorovi a jejich použití může probíhat pouze určeným způsobem a v souladu s Předpisy.
 5. Administrátor si vyhrazuje právo zveřejňovat na webových stránkách Portálu reklamní obsah týkající se nabízených Služeb, jakož i zboží a služeb třetích stran, ve formách používaných na internetu. 
 6. Tyto Předpisy specifikují zejména pravidla používání internetového Portálu, typy a rozsah Služeb, podmínky poskytování Služeb, podmínky uzavírání a ukončení smluv o poskytování Služeb a postup při reklamačním řízení.

 §2 DEFINICE

Pojmy použité v tomto dokumentu mají následující významy:
Platforma - internetová služba dostupná v doméně redaktor-online.cz, kterou vlastní Administrátor, na jejímž základě mohou Uživatelé využívat Služby nabízené Redaktory pomocí Platformy, a zejména kupovat Produkty připravené Redaktory na základě individuální objednávky Uživatele. Prostřednictvím Platformy Uživatel odešle zakázku, provede platbu za Produkt a stáhne Produkt v konečné verzi. Platforma umožňuje Uživatelům číst profily všech Redaktorů registrovaných v ní, které budou obsahovat takové údaje, jako je vzdělání redaktorů, počet dokončených zakázek, názory Uživatelů, kteří již využili služeb daného Redaktora, rozsah zájmů, dostupné lhůty pro realizaci objednávky atd.
Zákaznický panel - modul Platformy, který je k dispozici každému Uživateli od první objednávky. Použitím funkčnosti Portálu s názvem „Můj účet“ na hlavní stránce Portálu se Uživatel bude moci přihlásit k Zákaznickému panelu. Tento panel se používá ke správě uživatelských zakázek, včetně: vytváření zakázek, prohlížení nabídek Redaktorů pro realizaci zakázek, výběru Redaktora, placení za službu nebo stažení dokončené zakázky;
Redaktorský panel - modul Platformy, ve kterém registrovaní Redaktoři budou moci prohlížet zakázky Uživatelů, odesílat nabídky, odesílat dokončené zakázky, kontaktovat Uživatele, Administrátora, zobrazit všechny informace týkající se své aktivity na Portálu atd.;
Administrační panel - panel redakčního týmu webových stránek, kterým je kontrolováno řádné fungování Platformy. Mezi povinnosti redakčního týmu webových stránek patří především ověření Redaktorů z hlediska způsobilosti a spolehlivosti, dohled nad správností procesu implementace služby, dohled nad platbou Uživatelem za řádně provedené zakázky, přeposílání Redaktorům peněžních prostředků zaplacených Uživateli za realizaci služby, mediace sporů mezi Uživateli platformy a smírné řešení potenciálních konfliktů;
Produkt - vědecká studie z oblasti většiny vědeckých oborů, jako je vědecký posudek, analýzy, eseje, články, vědecké publikace, didaktické pomůcky připravené Redaktorem jako výsledek zadané zakázky; pokaždé, když Uživatel zadá přípravu Produktu vybranému Redaktorovi, uzavře s Redaktorem smlouvu o obsahu a pravidlech stanovených Uživatelem a Redaktorem, a Platforma, která není smluvní stranou této smlouvy, neodpovídá za její obsah
Uživatel - fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, která může nabývat Produkty prostřednictvím Platformy;
Registrovaný Uživatel - Uživatel, který se zaregistroval na Platformě, má aktivní Účet, může zakoupit Produkt, jakož i prohlížet další informace zveřejněné na Platformě v souladu s jejich zamýšleným použitím a používat Diskontní systém;
Redaktor - fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, která prostřednictvím Platformy realizuje objednávky jednotlivých Produktů,
Diskontní systém - automatický systém slev popsaný na webových stránkách www.redaktor-online.cz/Bonus, který byl implementován do platformy;
Ceník - poplatky stanovené Redaktorem za Produkty plus Provize pro Platformu, po jejichž zaplacení mohou Uživatelé využívat všechny Služby dostupné na Portálu. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Cena uhrazená Uživatelem je celková pořizovací cena Produktu, včetně odměny pro Redaktora, Provize pro Platformu a systému slev;
Služby - Služby poskytované Redaktory Uživatelům elektronickými prostředky ve smyslu ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování Služeb elektronickými prostředky, sestávající zejména z jednotlivých objednávek Produktů Uživateli;
Provize Platformy - částka určená individuálně Administrátorem, která je součástí ceny za Služby, placené Uživatelem, v ceně za Produkt realizovaný Redaktorem;
Zakázka - Smlouva o dílo ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Redaktorem a Uživatelem provádějícím objednávku prostřednictvím Platformy,
Předpisy - znamenají tento dokument.

§3 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 1. Činnost Portálu spočívá v poskytnutí registrovanému Uživateli možnost aktivace Profilu uživatele, prohlížení Profilů redaktorů, kontaktování zainteresovaných Redaktorů prostřednictvím chatu a použití dalších Služeb dostupných na Portálu.
 2. Používáním Portálu se rozumí jakákoli činnost Uživatele, která vede k objednání Produktu u vybraného Redaktora a následně k uzavření s ním smlouvy o dílo ve smyslu čl. 627 občanského zákoníku prostřednictvím Portálu.
 3. Používání Portálu může probíhat pouze za podmínek a v rozsahu uvedeném ve Předpisech.
 4. Minimální technické požadavky na používání Portálu:
 5. Počítač s přístupem na internet, tablet nebo chytrý telefon,
 6. Přístup k e-mailu,
 7. Internetový prohlížeč,
 8. Povolení Cookies a Javascriptu v prohlížeči.
 9. e zakázáno Uživatelům používat Portál způsobem, který porušuje zákon, dobré chování, osobní práva třetích osob nebo legitimní zájmy Administrátora. Produkty vytvořené Redaktory mohou být použity pouze způsobem, který neporušuje čl.  272 trestního zákoníku a ustanovení autorského zákona. Platforma neodpovídá za jejich další používání a způsob používání objednaných Produktů.
 10. Používat Portál mohou pouze plnoletí Uživatelé. Při vstupu na webovou stránku Portálu Uživatel potvrzuje svůj věk.

§4 SLUŽBY - OBJEDNÁVKY

 1. Služby jsou poskytovány za podmínek stanovených v tomto dokumentu.
 2. Administrátor umožňuje používání Diskontního systému prostřednictvím Portálu.
 3. Diskontní systém umožňuje používat všechny funkce a služby Portálu za nižší cenu.
 4. Administrátor dále umožňuje používání Portálu k využívání služeb, jako jsou:
  • Prohlížení informací zveřejněných na Portálu, včetně prohlížení obsahu Redaktorských profilů,
  • Aktivace a používání Uživatelského profilu,
  • Používání chatovací služby a části „Kontakt s redakcí“ umožňující kontakt s Administrátorem a Redaktory,
  • Zřízení a vedení Účtu na Platformě,
 5. Uživatel zadá objednávku vyplněním objednávkového formuláře na hlavní stránce Portálu, a po registraci ve svém Zákaznickém panelu. Po správném zadání objednávky se informace o ní objeví na Zákaznickém panelu v části „Objednávky“ a na e-mail Uživatele i registrovaných Redaktorů bude odeslána zpráva s informacemi o detailech zakázky.
 6. Každý zaregistrovaný Redaktor bude mít díky Redaktorskému panelu možnost seznámit se s podrobnostmi zakázky. V této fázi může každý Redaktor kontaktovat Uživatele prostřednictvím Portálu, přihlásit se k realizaci zakázky zadáním ceny, za kterou zakázku vykoná.
 7. Po zadání cenové nabídky Redaktorem se Uživatel seznámí s celkovými náklady na realizaci zakázky. Uživatel má možnost seznámit se s cenovými nabídkami všech Redaktorů, kteří mají zájem realizovat zakázku. Uživatel může Redaktorovi zaslat další pokyny nebo další soubory prostřednictvím Portálu v části „Zákaznické soubory“. Než se Uživatel rozhodne svěřit realizaci zakázky vybranému Redaktorovi, bude se moci seznámit s profily všech Redaktorů, kteří mají zájem o realizaci jeho zakázky.
 8. Pokud si Uživatel nevybere Redaktora do 7 dnů od data podání nabídky Redaktorem nebo pokud žádný Redaktor nepředloží nabídku na realizaci zakázky, nebo pokud Uživatel nezaplatí za službu, bude daná zakázka po 14 dnech odstraněna Administrátorem ze seznamu zakázek a poskytnutí služby se neuskuteční. Služba začíná běžet, jakmile je na účet Administrátora připsána částka, kterou uhradil Uživatel.
 9. Pokud Uživatel vybere nabídku daného Redaktora a provede platbu za realizaci zakázky, Redaktor poskytne službu ve lhůtě stanovené v parametrech zakázky a odešle Uživateli hotový Produkt pomocí Redaktorského panelu. Platba za realizaci objednávky bude provedena na bankovní účet Administrátora nebo na účet tPay nebo PayPal Administrátora. Zakázka bude považována za přijatou Redaktorem k realizaci, když Uživatel zaplatí odměnu pro Redaktora v souladu s parametry zakázky. Lhůta pro realizaci zakázky se prodlužuje o dobu, po kterou Uživatel zůstává v prodlení s platbou odměny pro Redaktora.
 10. Realizaci objednávky lze rozdělit na maximálně 5 fází. Počet těchto fází závisí na termínu realizace a objemu Produktu objednaného Uživatelem.
 11. Po dokončení objednávky Redaktorem má Uživatel pomocí Zákaznického panelu možnost stáhnout hotový Produkt do svého zařízení.
 12. Všechny Produkty jsou připravovány jednorázově, na objednávku Uživatele, a mohou být použity pouze způsobem, který neporušuje ustanovení autorského zákona a článku 272 trestního zákoníku. Administrátor neodpovídá za další použití a způsob, jakým jsou používány.

§5 ÚČET/ PROFIL UŽIVATELE

 1. Nákup Produktů vyžaduje přihlášení k uživatelskému účtu v Zákaznickém panelu nebo vyplnění formuláře na hlavní stránce. Po vyplnění formuláře na hlavní stránce a potvrzení Vaší e-mailové adresy, Platforma automaticky vytvoří uživatelský účet, který Vám umožní přihlášení k Zákaznickému panelu.
 2. Za účelem vytvoření Účtu uveďte prosím správné údaje, zejména e-mailovou adresu. V případě Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, mohou veškeré činnosti v rámci Portálu, včetně vytváření Účtu, provádět pouze osoby, které mají plnou právní způsobilost ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
 3. Momentem potvrzení přijetí nabídky Redaktora Uživatelem je uzavřena smlouva mezi Uživatelem a Redaktorem, jejímž předmětem je Produkt zadaný Uživatelem. Smlouva se uzavírá na dobu realizace díla, specifikovanou v podrobnostech zakázky Uživatelem. Doba realizace díla je prodloužena o dobu, kdy se Uživatel opožďuje s provedením platby.
 4. Uživatel platformy ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, pokud byla smlouva zcela naplněna Redaktorem, a také pokud Uživatel souhlasil se zahájením realizace služby před uplynutím lhůty pro předložení prohlášení o odstoupení od smlouvy, a také v případě, kdy je předmětem plnění Produkt vyroben podle specifikace Uživatele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb. Po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy zašle Administrátor na e-mailovou adresu Uživatele potvrzení o přijetí prohlášení.
 5. V důsledku řádné registrace získá Uživatel přístup k Účtu, který je pro něj vytvořen a který může používat jako součást Portálu, poté, co uvede e-mailovou adresu a heslo zaregistrované při registraci.
 6. Účet obsahuje podrobnosti o registrovaném Uživateli uvedené v registračním formuláři. V případě jakýchkoli změn údajů umístěných na Účtu je Uživatel povinen je okamžitě aktualizovat pomocí příslušného formuláře dostupného v Zákaznickém panelu na Portálu.
 7. Registrovaný uživatel nemůže vlastnit více než jeden Účet přiřazený k jedné e-mailové adrese. Registrovaný Uživatel nesmí používat Účty jiných registrovaných Uživatelů a poskytovat přístup k Účtu jiným osobám, včetně zveřejnění hesla pro přístup k Účtu.
 8. Pokud Uživatel poruší ustanovení těchto Předpisů, zákonů nebo dobrých mravů, může Administrátor okamžitě ukončit smlouvu (uzavřít Účet) s registrovaným Uživatelem nebo pozastavit její plnění na konkrétním Účtu.
 9. Registrovaný uživatel s aktivním Uživatelským profilem se může obrátit na Administrátora a Redaktory prostřednictvím chatu nebo v sekci „Kontakt s Redakcí“ v Zákaznickém panelu.

§6 PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Uživatel je povinen používat Portál způsobem, který je v souladu se zákonem a morálkou, s ohledem na dodržování osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob.
 2. Uživatel nesmí provádět činnosti směřující k zahlcování e-mailových schránek Redaktorů nebo Administrátora.
 3. Uživatel je povinen vkládat údaje v souladu se skutečností a okamžitě informovat o jakýchkoli změnách týkajících se údajů poskytnutých Administrátorovi nebo Redaktorovi.
 4. Informace obsahující kontaktní informace Uživatele by měly být umístěny pouze na místech k tomu určených v rámci Uživatelského profilu.
 5. Uživatel je povinen zveřejňovat pravdivý a zejména nezavádějící obsah.
 6. Není povoleno odesílat reklamní zprávy přes chatovací místnost ani v sekci „Kontakt s Redakcí“.
 7. Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat jakoukoli část Portálu, zejména obsah profilů Redaktorů, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Administrátora nebo Redaktora. Administrátor nebo Redaktoři mají právo podniknout kroky, včetně soudního řízení, k ochraně svých zájmů.

§7 PLATEBNÍ METODY

 1. Ceny služeb jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky, včetně DPH, cla a všech ostatních složek.
 2. Uživatel si může vybrat následující způsoby platby:
  • převod na bankovní účet
  • PayPal
 3. Možné vrácení částek zaplacených Uživateli bude provedeno bankovním převodem nebo možností vrácení peněz u poskytovatele platebních služeb tPay nebo PayPal.
 4. Po přiřazení Redaktora k realizaci objednávky provede registrovaný Uživatel platbu v Zákaznickém panelu, v části „Objednávky“, podrobnosti o zakázce, tlačítko „Zaplatit“ a pokračuje podle dalších pokynů.
 5. Registrovaný Uživatel je informován o provedené platbě. V případě, že je platba z jakéhokoli důvodu vrácena, je o této skutečnosti Uživatel neprodleně informován a zaplacená částka je ponechána registrovanému Uživateli.
 6. Administrátor na webových stránkách Portálu a e-mailem informuje Uživatele o lhůtě, do kdy je povinen za služby zaplatit.
 7. Pokud Uživatel nezaplatí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může Administrátor, po předchozí neúspěšné výzvě k zastavení nebo odstranění porušení s určením přiměřené lhůty, odstoupit od Smlouvy na základě čl. 491 občanského zákoníku.

§8 REKLAMACE

 1. Uživatel může podat reklamaci Služeb poskytovaných na Portálu, zejména jejich neplnění nebo nesprávné realizace.
 2. Reklamace lze podávat písemně formou doporučeného dopisu na tuto adresu: ProMedia, ul. Słoneczne Wzgórze 82, 41-400 Mysłowice, nebo zasláním zprávy na následující e-mailovou adresu: kontakt@redaktor-online.cz, nebo přímo danému Redaktorovi, který vytvořil konkrétní Produkt pomocí Zákaznického panelu. Nakonec všechny reklamace bude řešit Redaktor, jehož se reklamace týká.
 3. Reklamace by měla obsahovat alespoň označení osoby podávající reklamaci (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa) a popis výhrad. Pokud je nutné údaje nebo informace uvedené v Reklamaci před jejím posouzením doplnit, požádá Administrátor reklamujícího Uživatele o její doplnění.
 4. Reklamace budou vyřizovány do 3–5 dnů ode dne jejich přijetí Redaktorem.
 5. Uživatel má právo podávat reklamace Redkatorovi po celou dobu realizace zakázky, nejpozději však do 14 dnů od dokončení zakázky. Po uplynutí této doby má Redaktor právo odmítnout je řešit zdarma.
 6. V rámci reklamace podané Uživatelem ve lhůtě uvedené v odstavci 5 výše, může Uživatel požádat Redaktora o bezplatnou opravu přijatého Produktu v situaci, kdy se Produkt významně odchyluje od parametrů zakázky, zejména pokud:
  • obsah produktu není v souladu s předmětem vypracování,
  • obsah Produktu není v souladu s pracovním plánem dohodnutým s Redaktorem,
  • obsah Produktu obsahuje interpunkční, stylistické a pravopisné chyby,
  • obsah Produktu obsahuje věcné chyby,
  • obsah Produktu je na velmi nízké věcné úrovni,
 7. Uživatel nemůže v rámci nahlášené reklamace požadovat změny v obsahu Produktu, které jdou nad rámec pracovního plánu dohodnutého s Redaktorem, a nemůže rovněž požadovat změnu pracovního plánu.

§9 MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A VYMÁHÁNÍ NÁHRAD

 1. Uživatel, jako spotřebitel, má mimo jiné následující možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání náhrad:
  • je oprávněn se obrátit na stálý smírčí spotřebitelský soud působící u obchodní inspekce se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího z uzavřené Smlouvy,
  • je oprávněn se obrátit na inspektora Krajské obchodní inspekce s žádostí o zahájení mediačního řízení ohledně smírného urovnání sporu mezi Uživatelem a Redaktorem nebo Administrátorem.
  • může získat bezplatnou pomoc ohledně řešení sporů mezi Uživatelem, Redaktorem nebo Administrátorem, včetně použití bezplatné pomoci okresního (městského) veřejného ochránce práv nebo sociální organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (např. Spotřebitelská federace, Polské sdružení spotřebitelů). Poradenství poskytuje Spotřebitelská federace v rámci bezplatné zákaznické linky pomoci 800 007 707 a Polské sdružení spotřebitelů na e-mailové adrese: porady@dlakonsumentow.pl.
  • podat stížnost prostřednictvím EU online platformy ODR, která je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 ODPOVĚDNOST

 1. Za obsah informací zobrazených v Uživatelském profilu a za obsah zpráv odesílaných mezi Uživateli a Redaktory prostřednictvím chatu nebo v části „Kontakt s Redakcí“ odpovídají Uživatelé.
 2. Povinnosti Administrátora jsou stanoveny v těchto Předpisech a závazných právních ustanoveních.

§11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).
 2. Správcem osobních údajů je ProMedia Wojciech Kowalski, DIČ 222 047 88 97, IČO 276808283 se sídlem v Mysłowicach na ul. Słoneczne Wzgórze 82.
 3. Údaje jsou zpracovávány pouze za účelem poskytování služby uvedené v § 1 Příkazů.
 4. Základem pro zpracovávání je smlouva uzavřená se Správcem.
 5. Celý obsah informační doložky o ochraně osobních údajů je k dispozici na webových stránkách www.redaktor-online.cz/PrivacyPolicy, v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

§12 VYŠŠÍ MOC

 1. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za jakékoli nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, s výjimkou fakturace, pokud toto nesplnění nebo zpoždění bylo způsobeno překážkou bez ohledu na vůli strany, která nedovolila splnit povinnost, pokud nebylo možné předpovídat, že povinná strana tyto překážky nebo její důsledky  mohla zvrátit nebo překonat, a dále, že v době, kdy byl závazek vytvořen, nemohla reálně tuto překážku předvídat (dále jen „vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s realizací svých závazků.
 2. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc, za předpokladu, že jsou splněny předpoklady popsané ve výše uvedeném odstavci, berou zejména: živly a katastrofy (požár, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické jevy), války, povstání, vzpoury, stávky nebo rozhodnutí či normativní akty vládních úřadů, regulace, omezení, zákazy nebo jiné státní zásahy, výbuchy a jiná poškození výrobních a distribučních zařízení, jakož i celostátní selhání internetové sítě.
 3. Smluvní strana, která neplní nebo nemá v úmyslu plnit své závazky vyplývající ze smlouvy (včetně všech známých skutečností) z důvodu vyšší moci, by měla neprodleně informovat druhou smluvní stranu a vynaložit veškeré úsilí k odvrácení takového stavu nebo jeho důsledků a jejich odstranění.

§13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Předpisy jsou dostupné v polském a českém jazyce.
 2. Distribuce těchto Předpisů nebo jejich částí bez písemného souhlasu Administrátora je zakázána.
 3. Pokud závazná právní ustanovení nestanoví jinak, rozhodným právem pro řešení sporů vyplývajících z těchto Předpisů je polské právo. Veškeré spory vyplývající z těchto Předpisů, pokud druhá strana je podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku, budou řešeny před obecným soudem příslušným sídlu Administrátora.
 4. Obsah těchto Předpisů se může změnit. Každý spotřebitel bude informován o jakýchkoli změnách prostřednictvím informací na hlavní stránce Platformy, která obsahuje seznam změn a datum jejich vstupu v platnost. Spotřebitelé, kteří mají Účet, budou dodatečně informováni o změnách spolu se seznamem změn zprávou na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Datum vstupu změn v platnost nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich zveřejnění. V případě, že spotřebitel vlastnící Účet neakceptuje nový obsah Předpisů, je povinen tuto skutečnost oznámit Administrátorovi do 14 dnů ode dne informování o změně Předpisů. Nepřijetí Předpisů bude mít za následek deaktivaci přístupu do Zákaznického panelu a možnosti zadávání dalších objednávek.

Přílohy:
1. Reklamační formulář

Přihlášení do systému

Téma*


Obsah zprávy*
maximálně 1000 znaků

   *- povinná pole

Připomenutí hesla - vpište e-mailovou adresu uvedenou během registrace.

Heslo bude odesláno na uvedenou e-mailovou adresu.
Odeslat

Jsme rádi, že se chcete připojit do naší skupiny. Chcete-li pokračovat v registraci, uveďte svou emailovou adresu, na kterou Vám pošleme ověřovací kód, který prosím zapište za účelem potvrzení.

Odeslat
Založte konto a čekejte na nabídky našich redaktorů.
Nacenění během méně než 1 minuty
Automatické odhášení nasta…ne po sekundách.
Opravdu si přejete změnit zakázku?

Změna zakázky způsobí:
1. změnu stavu zakázky na čekáme na nabídky
2. odstranění všech nabídek našich redaktorů na realizaci této zakázky.
Po změně podrobností zakázky budete muset počkat na nové nabídky redaktorů.

Opravdu si přejete zrušit zakázku?

Zrušení zakázky způsobí:
1. změnu stavu zakázky na odstraněna
2. odstranění všech nabídek našich redaktorů na realizaci této zakázky.

Vyplatit finanční prostředky

Chcete-li vyplatit finanční prostředky, uveďte prosím následující údaje:
 

Jméno a příjmení
Číslo bankovního účtu


Převod částky: Kč bude odesláno na uvedený účet během 3-4 pracovních dnů.

Objednat práci

Tato strana využívá soubory cookies ke správnému fungování servisu a k reklamním účelům. Využívání servisu beze změny nastavení pro soubory cookies znamená, že budou ukládány v paměti zařízení. Toto nastavení lze změnit v internetovém prohlížeči. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany soukromí.

Čtěte více. Souhlasím