E-MAIL*
UVEĎTE HESLO*
ZOPAKUJTE HESLO
DRUH PRÁCE*
POČET STRAN*
TERMÍN REALIZACE*
I HODINA*
PREFEROVANÝ REDAKTOR
A CO DÁLE ?
Pravidla

I. Všeobecné zásady

 1. Služba Redaktor Online je inovativní a jedinečná služba, která umožňuje využívat odbornou pomoc při přípravě různých druhů odborných prací. Naše Platforma není nic jiného než místo, kde zákazník může přímo kontaktovat redaktora, podávat objednávku a vybrat redaktora, který pro Vás zakázku zrealizuje.
 2. Navzdory možnosti přímého kontaktu s Redaktorem to nezbavuje naši firmu odpovědnosti za materiál připravený Redaktorem. Poskytovatelem služby je dále Servis Redaktor-online.cz, který poskytuje vzdělávací a redakční služby z různých oborů vědy a poradenství v oblasti podnikání.
 3. Veškeré materiály zhotovené Servisem Redaktor-online.cz, které od nás zákazník obdrží, mají informativní charakter a mohou být použité pouze jako vzor nebo základ pro napsání vlastní odborné práce nebo jiné služby.
 4. Servis Redaktor-online.cz nevykonává magisterské, bakalářské, diplomové, maturitní ani jiné podobné práce, ale pouze vzory takových prací, které jsou užitečné při psaní vlastní práce a mohou být použity pouze způsobem, který neporušuje zákon a především autorská práva nebo Čl. 270 trestního zákona.
 5. Servis Redaktor-online.cz neodpovídá za použití uvedených vzdělávacích materiálů způsobem, který je protizákonný.
 6. Vzdělávací materiály připravované našim Servisem nemohou být poskytované třetím stranám jako vlastní materiály Zákazníka. V případě podezření, že k takovému jednání dochází, bude spolupráce se Zákazníkem okamžitě ukončena a zaplacené částky za zrealizovanou zakázku nebudou vráceny.
 7. Osobní údaje Zákazníků jsou shromažďovány pouze za účelem výměny informací a kontaktu ohledně realizace zakázky. Servis neposkytuje ani nepředává žádné osobní údaje Zákazníků třetím stranám, s výjimkou přezdívky, kterou si zákazník sám vybírá při registraci.
 8. Zakázky realizované pro Zákazníky nejsou nikde zveřejněny ani zpřístupněny. Jsou uchovávány pouze pro daňové účely po dobu stanovenou zákonem a poté jsou odstraněny ze serveru.

II. Realizace zakázky

 1. Vědecké práce, vzdělávací materiály, analýzy, obchodní plány a jiné texty jsou vždy vyhotoveny na základě individuální zakázky v souladu se všemi pokyny Zákazníka a nejsou dále prodávány.
 2. První krok, který musí Zákazník vykonat pro objednání naší služby je vyplnění formuláře objednávky na hlavní stránce. Odeslání Formuláře objednávky odpovídá podání žádosti o nabídku a přijetí politiky zachování důvěrnosti, politiky ochrany osobních údajů a těchto podmínek.
 3. Po vyplnění formuláře objednávky náš systém automaticky vytvoří účet zákazníka, jehož přihlašovací jméno je emailová adresa. Každá další objednávka je již provedena z panelu zákazníka - není nutné vyplňovat formulář na hlavní stránce.
 4. Informace o podané objednávce je zaregistrovaná v našem systému redaktorů, kteří předkládají nabídky na provedení služby.
 5. Po seznámení se s nabídkami a profily Redaktorů si můžete vybrat jednu z nich a využít naše služby.
 6. Když si vyberete nabídku, náš systém automaticky rozdělí objednávku na proporcionální etapy a požádá o uhrazení první platby. V případě zakázek do 20 stran a termínu do 7 dnů není zakázka rozdělena na etapy.
 7. Aby vybraný Redaktor mohl přistoupit k realizaci objednané služby, musí být provedena platba. Stačí stisknout tlačítko "zaplatit", vybrat způsob úhrady a provést platbu. Náš systém nabízí 4 způsoby platby:
  • převod online – prostřednictvím služby sofort.com můžete zaplatit za objednávku převodem přímo ze svého bankovního účtu. Jedná se o okamžitou platbu a hned po jejím provedení začíná Redaktor realizovat službu.
  • platba PayPal – tato služba umožňuje úhradu pomocí kreditní karty nebo převodem peněz z vlastního účtu PayPal na náš účet PayPal. Jedná se o okamžitou platbu a hned po jejím provedení začíná Redaktor realizovat službu.
  • převod online ze zahraničí - prostřednictvím služby Sofort můžete zaplatit za objednávku převodem přímo ze svého bankovního účtu v Česku nebo v jiné zemi se službou Sofort. Jedná se o okamžitou platbu a hned po jejím provedení začíná Redaktor realizovat službu.
  • tradiční převod – jedná se o tradiční převod, který můžete uskutečnit ve své bance nebo na poště. Všechny údaje potřebné pro převod jsou v sekci výběru způsobu platby. Tento způsob platby nepreferujeme, protože peníze musí být nejdříve převedeny na náš bankovní účet a platba musí být zaúčtována jedním z našich zaměstnanců, aby mohl redaktor realizaci služby začít. Realizace zakázky zpravidla začíná 48 hodin poté, co zákazník převod provedl.
 8. Při registraci platby systém automaticky informuje Redaktora, že může začít s realizací celé nebo části zakázky. Termíny celé nebo části zakázky se vypočítávají automaticky na základě termínu, který zákazník uvedl a času, který zákazník potřeboval k zaplacení služby.
 9. V termínu, který stanoví systém, odešle redaktor vyhotovenou službu, kterou je možné stáhnout v sekci objednávky. Materiály jsou vždy v souladu se všemi pokyny Zákazníka uvedenými ve Formuláři Objednávky, s materiály nahranými zákazníkem a korespondencí na chatu. Pouze pokyny odeslané zákazníkem jsou pro redakci Servisu závazné a Zákazník má právo na bezplatné opravy, jestliže tyto pokyny nesplníme.
 10. Po stažení materiálu můžete nahlásit eventuální opravy a počkat s další platbou do doby než je Redaktor zpracuje. V případě splátek budete požádání o další splátku po stažení dané části. Po další platbě probíhá realizace služby analogicky s procedurou popsanou výše.
 11. Po dokončení služby můžete ohodnotit kvalitu práce a přidat komentář na téma daného Redaktora, který pro Vás službu zrealizoval.
 12. Spolu s odeslanými vzdělávacími materiály jsou automaticky převedena majetková autorská práva k těmto materiálům na Zákazníka. To znamená, že Servis Redaktor-online.cz nemá právo v budoucnu žádným způsobem odeslané materiály využívat.

III. Reklamace a opravy

 1. Základem pro posouzení eventuálních reklamací je předložení podrobných informací, čeho se reklamace týká Redaktorovi Zákazníkem. To můžete provést pomocí chatu nebo nahrát soubory s pokyny.
 2. Opravy jsou bezplatné jestliže:
  • odeslaný materiál nesplňuje všechny pokyny uvedené ve formuláři objednávky a/nebo v ujednáních z chatu a/nebo Zákazníkem nahraných souborech, které obsahují pokyny k ještě neuskutečněné části.
  • koeficient podobnosti 2 ze Servisu https://odevzdej.cz přesahuje 20%,
  • zakázka není na dostatečné odborné úrovni, která je vyžadována pro práce dané úrovně.
 3. Zákazník má právo na bezplatné opravy po celou dobu realizace zakázky a během 14 dní od ukončení realizace. Po uplynutí výše uvedené lhůty má Servis Redaktor-online.cz právo odmítnout uskutečnění oprav nebo účtovat další poplatek za vykonání oprav. 
 4. Pokud není možné objednaný materiál opravit, má Zákazník nárok žádat o částečnou náhradu do výše 25% celkových vykonaných plateb. Výška náhrady je stanovená individuálně vyjednáváním.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatelem Servisu Redaktor-online.cz je firma W&L Prestige Partners Limited se sídlem Flat/RM A 9/F Queen's Centre, 58-64 Queen's Road East Wanchai Hong Kong zaregistrovaná pod číslem 1903727, tel. +852 8198 0249, email: kontakt@redaktor-online.cz.
 2. Redakce Servisu Redaktor-online.cz má právo kdykoliv ukončit smlouvu z důvodu nedodržování termínu platby odměny, která jí náleží Objednavatelem. A také v případě, když se zjistí, že z jakýchkoli důvodů není schopna zakázku zrealizovat. Platba provedená Objednavatelem za zrealizované části odborné práce není vratná, ale za nezrealizované části bude platba Zákazníkovi vrácena.
 3. Redakce Servisu Redaktor-online.cz má právo kdykoliv ukončit smlouvu z důvodu nedodržování ustanovení obsažených v zásadách ochrany osobních údajů Zákazníkem. Platba provedená Objednavatelem za zrealizované části odborné práce není vratná.
 4. Redakce Servisu Redaktor-online.cz si vyhrazuje právo provádět jednostranné úpravy a změny v těchto předpisech kdykoli a v jakémkoli rozsahu. Všechny změny vstupují v platnost ve chvíli zveřejnění na stránkách Servisu.
 5. Všechny eventuální spory vzniklé během a po realizaci zakázky se strany zavazují řešit primárně smírnou cestou, ale v případě, že nedojde k dohodě, strany přistoupí k příslušnému soudu v souladu s platnými právními předpisy. 
 6. Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a autorských práv.
 7. Pravidla vstupují v platnost dnem zveřejnění na stránce  http://www.redaktor-online.cz/Regulations.